Nieuwe Schobl versies, nieuwe website

Posted by in Advertorial, on 28-08-2012

Met gepaste trots presenteren we twee nieuwe versies van de Schobl.nl op onze vernieuwde website. De Schobl-R blijft beschikbaar in de vorm zoals u het van ons gewend was.

De nieuwe vormen van de schobl.nl zijn speciaal ontwikkeld voor gebruik door de leerkrachten in het reguliere basis- en het speciaal onderwijs. Maar ook de professionele gebruiker kan er zijn voordeel meedoen.

Deze onderwijs versies zijn gratis te gebruiken.

Bij de vormgeving stond het gebruiksgemak voorop, echter zonder concessies te doen aan de kwaliteit. Beide versies zijn zorgvuldig geconstrueerd. De factorschalen kunnen zondermeer beschouwd worden als parallelle versies van de oorspronkelijke schalen. Zie voor een uitgebreide verantwoording het artikel over de constructie van de nieuwe vormen dat binnenkort op de website verschijnt.

Gebruikers van de Schobl-R willen we attenderen op enkele verschillen. Zo is de factorschaal Extraversie nu aangeduid als Vrijmoedigheid. Voor gebruik in het onderwijs zijn namen die verwijzen naar concreet gedrag inzichtelijker dan namen die verwijzen naar persoonlijkheidstrekken. Hoewel de namen van de meeste gedragschalen zijn gehandhaafd is de samenstelling van de schalen wel veranderd. In het domein Aangenaam gedrag is een schaal toegevoegd waardoor het aantal gedragschalen uit komt op 14 (zie betreffende artikel voor details).

Schobl Kort

Schobl Kort is bestaat uit 20 items en rapporteert normscores voor de vier factorschalen en de ruwe scores op de afzonderlijke items. De items zijn geselecteerd uit de Schobl-R en hebben een zeer hoge correlatie met de betreffende factoren. De betrouwbaarheid en validiteit van de factorschalen is daarmee geborgd. De doelgroep van deze nieuwe versie zijn leraren. Door de beperkte lengte is de vragenlijst buitengewoon geschikt voor het periodiek beoordelen van het schoolgedrag van leerlingen.

Schobl Compleet

Schobl Compleet is een herziene versie van de Schobl-R. Deze versie combineert de oorspronkelijke A en B vorm van de Schobl-R tot één complete versie van 73 items. Het rapport omvat naast genormeerde scores voor factor- en 14 gedragsschalen (dat is dus één gedragschaal meer dan bij Schobl-R vorm A plus B), ook de ruwe scores voor items met score 3 (de extreme scores). De betrouwbaarheid van de schalen doet niet onder voor die van de Schobl-R en dankzij het parallelle karakter van de schalen is ook de validiteit van de Schobl-R onverkort van kracht. Voor een uitgebreide verantwoording kan de gebruiker terecht op onze website waar het volledige rapport over de constructie van de nieuwe vormen binnenkort gedownload kan worden.

Deze lijst is speciaal aanbevolen voor gebruik bij leerlingen waarvan de leerkracht het vermoeden heeft dat bijzondere en specialistische hulp geboden is.

Actuele normen en nieuw onderzoek

De normen die gebruikt zijn voor Kort en Compleet zijn geconstrueerd op basis van de normeringsteekproef van de Schobl-R. Hoewel normen maar beperkt verouderen (zie artikel over de veroudering van normering op deze site) blijft het van belang voor de praktijk dat normen regelmatig worden vernieuwd. Voor dit onderzoek gebruiken we de Schobl Compleet. We doen opnieuw een beroep op leerkrachten ons daarbij te helpen. Dat kunt U doen door na het gebruik van de Schobl Compleet tenminste een tweede afname te doen bij een willekeurig andere leerling uit de klas. We vragen dan ook aanvullende gegevens die voor het normeringonderzoek essentieel zijn zoals enkele gegevens van de leerling, van uzelf en de school. Uiteraard staan wij garant voor de privacy van uw persoonlijke gegevens.

Schobl-R aanpassingen

De “look and feel” van de Schobl-R is hetzelfde gebleven, om bestaande klanten niet onnodig te belasten met een nieuwe vormgeving. Een paar kleine aanpassingen hebben we wel doorgevoerd, mede op verzoek van klanten.

  1. Experimentele items zijn verwijderd. Dit waren items die wel werden afgenomen maar die niet werden meegenomen in de berekeningen. Hierdoor zijn de vragenlijsten vorm A en B korter.
  2. Er is een Algemene Norm toegevoegd. De huidige normering aparte voor jongens en meisjes blijft beschikbaar.

Waarom algemene normen toevoegen?

De reden voor de het invoeren van algemene normen is gelegen in de resultaten van een hernieuwde analyse van de predictieve validiteit. De predictieve validiteit van Schoolgedrag blijkt voor de totale groep hoger dan voor de afzonderlijke sexe groepen. Dat kan vooral toegeschreven worden aan de betere werkhouding van meisjes. Zie voor een volledig verslag van deze analyse het artikel schoolgedrag, schoolprestaties en de Cito-toets op onze Website. In de Handleiding van de Schobl-R is er in navolging van de oorspronkelijke Schobl (Zaal, 1980) nog van uit gegaan dat verschillen in gemiddelde beoordeling tussen jongens en meisjes te maken zouden hebben met beoordelingsartefacten. Voor meisjes zouden andere maatstaven gehanteerd worden bij het beoordelen van gedrag dan voor jongens. In de redacties van sommige items vind je dat terug, echter alleen voor items uit de schaal Emotionaliteit. In lijn met deze gedachtegang hebben de auteurs in de handleiding van de Schobl-R de predictieve validiteit gebaseerd op voor jongens en meisjes apart genormeerde gegevens. Nieuwe analyses wijzen uit dat deze gedachtegang meisjes te kort doet. De hogere werkhouding bv van meisjes vertaalt zich wel degelijk volgens verwachting in betere schoolprestaties. Algemene normen doen recht aan deze nieuwe inzichten.

In het kader van deze nieuwe ontwikkelingen zijn de prijzen van de Schobl-R tijdelijk verlaagd.

Laat ons weten wat je van de nieuwe versies vindt!

We zijn erg benieuwd of de nieuwe Schobl versies en de website bevallen. Laat het ons weten door een mail te sturen naar info@schobl.nl. Alvast bedankt en succes met de leerlingen!