Over de Schobl.nl

Waarom beoordelen van schoolgedrag

Dat scholen zich niet uitsluitend richten op de intellectuele ontwikkeling van hun leerlingen mag wel als gemeengoed in onderwijsland worden beschouwd. Sociaal-emotioneel gedrag en persoonlijke ontwikkeling zijn vaste aandachtpunten voor de leerkracht. Een gezonde sociaal-emotionele ontwikkeling hoe belangrijk ook, is niet uitsluitend een doel in zich zelf, maar vormt een belangrijk onderdeel van leervoorwaarden. Hoe voorkom je als leerkracht dat je blijft steken in negatieve aandacht, in algemene termen als als druk, lastig, verstorend afwijkend en/of probleemgedrag.Hoe bewaar je de juiste belans tussen die uiteenlopende aandachtsvelden. Is er een practisch en efficient hulpmiddel waarmee de leerkracht zicht kan houden op relevant gedrag en tijdig actie kan ondernemen als bijsturing gewenst is.

De Schobl.nl een uniek instrument

om het sociaal-emotioneel gedrag van leerlingen in kaart te brengen. Het bestaat uit een aantal zorgvuldig gekozen uitspraken over concreet waarneembaar schoolgedrag en vat de uitkomsten samen in begrijpelijke en relevante onderscheidingen. Deze gedragskenmerken zijn wetenschappelijk onderbouwd en de uitslag biedt een objectief referentie punt waaraan de ontwikkeling van individuele leerlingen afgemeten kan worden. Hoewel gericht op normaal voorkomend gedrag heeft de Schobl door haar kwantitatieve uitwerking tevens een belangrijke signaalfunctie voor het ontstaan van leer- en gedragsproblemen. De digitale vormgeving van afname en rapportage neemt veel werk uit handen. De gebruiker kan kiezen uit verschillende vormen afgestemd op uiteenlopende toepassingen.

 

Voor wie is de Schobl.nl

Schobl.nl is een instrument voor leerkrachten in basis, voortgezet en speciaal onderwijs en voor specialisten in de behandeling van leer-en gedragsproblemen van leerlingen. Oudere leerlingen kunnen de lijst over zichzelf invullen. Op die manier kunnen beoordelingen door de leerkracht aangevuld worden met het zelfbeeld van de leerlingen.

 

Wat is sociaal-emotioneel gedrag

Het dagelijks gedrag van leerlingen in en rond de school kun je onderverdelen in vier onafhankelijke groepen. Vrijmoedigheid, Werkhouding, Sociale omgang en Emotionaliteit. Onafhankelijk wil zeggen dat de beoordeling van b.v. de Vrijmoedigheid van de leerling nog niets zegt over diens Werkhouding of Sociale omgang en omgekeerd. Binnen elke groep (factor) kunnen weer afzonderlijke gedragsfacetten worden onderscheiden. Elke groep vormt een polariteit van tegengestelde gedragingen. Groepen en facetten worden gemeten door factor- en gedragschalen en geven samen een volledig beeld van het sociaal-emotioneel functioneren van de leerling.

 

Factor   en gedragschalen van de Schobl.nl

VRIJMOEDIGHEID (Extraversie) stelt het Terughoudende tegenover het Vrijmoedige gedrag. (Vergelijk de persoonlijkheidstrek Introvert -Extravert). Vrijmoedigheid omvat de volgende gedragsschalen:

 • Teruggetrokken – Op de voorgrond (VM1v4). Teruggetrokken onopvallend ,overdreven nuchter, zwijgzaam en afwachtend versus Aandacht trekkend, op de voorgrond, praat voor beurt en druktemaker.
 • Verlegen – Vrijpostig (VM2v4). Verlegen, gereserveerd, gesloten, zwijgzaam versus Amicaal, openhartig, spraakzaam, legt gemakkelijk contact.
 • Volgzaam – bazig (VM3v4). Waait met alle winden mee, moet overal bij gesleept worden, initiatiefloos, volgzaam versus Betweter, eigenwijs, met de neus er boven op, wil baas spelen, dringt wil op.
 • Onzeker -Zelfverzekerd (VM4v4). Onzeker, onderschat zichzelf versus Zelfverzekerd, zelfvertrouwen.

 

WERKHOUDING beschrijft gedrag dat direct betrekking heeft op het leren en werken op school. Tegen over elkaar staan een Negatieve en een Positieve werkhouding (vergelijk de persoonlijkheidstrek Consciëntieus  gewetensvol en plichtsgetrouw). Werkhouding omvat de gedragsschalen:

 • Impulsief –  gedisciplineerd (WH1v4). Impulsief en onnadenkend, ongehoorzaam versus Nadenkend, weloverwogen en gehoorzaam.
 • Afleidbaar – geconcentreerd (WH2v4) Oppervlakkig, stelt geen eisen aan zichzelf, afleidbaar versus Grondig, stelt hoge eisen en geconcentreerd.
 • Gemakzuchtig – ambitieus (WH3v4). Geeft snel op, afhankelijk van hulp kiest gemakkelijke werk versus Doorzetter, zelfstandige werker en kiest uitdagingen.
 • Niet van op aan – van op aan (WH4v4). Je kan niet van hem/haar op aan, verzint veel, houdt zich niet aan belofte versus Je kan van hem/haar op aan, waarheidsgetrouw en houdt belofte.

 

SOCIALE OMGANG (Aangenaam gedrag) heeft betrekking op de manier waarop leerlingen met elkaar omgaan. Tegenover elkaar staan het Onaangename en het Aangename gedrag (vergelijk de overeenkomstige persoonlijkheidstrek Aangenaam gedrag -Agreableness). De volgende gedragschalen worden onderscheiden

 • Onbehouwen – voorkomend (SO1v4). Bot, onbehouwen, plaagt, scheldt versus Voorkomend, bescheiden, aardig en geen onvertogen woord.
 • Egoïstisch –  onzelfzuchtig (SO2v4). Egoïstisch, criticaster, jaloers versus Vrijgevig, vergoelijkend en complimenteus.
 • Kil – meevoelend (SO3v4). Leedvermaak, bezitterig, bot en weerstand oproepend verus Meevoelend, meegaand, genereus, innemend, krijgt alles van anderen gedaan.
 • Lichtgeraakt – gemoedelijk (SO4v4). Stuift op, snel boos, mopperaartje versus Bedaard, gemoedelijk en positief.

 

EMOTIONALITEIT (Emotionele stabiliteit) beschrijft de emotionele aspecten van het gedrag. Tegenover elkaar staan Emotioneel en Zakelijk: de emotionele, sentimentele, kwetsbare leerling en de stoere, stevige en ongevoelige leerling die zijn eigen boontjes dopt. Twee gedragschalen worden onderscheiden:

 • Kwetsbaar – onverstoorbaar (EM1v2). Labiel, snel in de war bij fouten, onverwachte gebeurtenissen en terechtwijzingen versus Onverschillig, onverstoorbaar, niet uit evenwicht te brengen.
 • Zorgelijk – onbewogen (EM2v2). Zorgelijk, emotioneel, en steun zoekend versus Onbekommerd, zakelijk, flink en onaangedaan.

 

Rapportage

De uitslag van de twee Schobllijsten wordt gerapporteerd in de vorm van een staafdiagram, aangevulde met de uitspraken waarop de leerling een extreme (hoogste of laagste) beoordeling heeft gekregen. Hieronder een voorbeeld van het rapport van de Schobl.Nl

schobl compleet grafiek voorbeeld

Het rapport is ook beschikbaar als z.g. PDF file en kan vervolgens afgedrukt worden en in gedrukte of digitale vorm gedeeld worden met anderen w..o. de aanvrager van het onderzoek, de ouders of collega,s.

Meer weten over gebruik , validiteit en betrouwbaarheid?

De artikelen op deze website bevaten informatie over de betrouwbaarheid en validitiet van de nieuwe versies, de betekenis van gedrag, het voorspellen van schoolprestaties en de vergelijking van de normen uit 1978 en 1993. Raadpleeg ook de handleiding van de Schobl-R als je meer wilt weten over  ontwikkeling en onderzoek met de Schobl-R. https://schobl.nl/handleidingen/  De handleidingen kunnen kosteloos worden bekeken en overgenomen worden als pdf document.